Zkušební řád

Poslední revize a úprava 11.7.2016, změny a doplňky jsou červeně. Změny nabývají platnost datumem úpravy. 

Od stupně 1 u všech zkoušek se vzorek po nálezu vyndá a úkryt zůstává otevřený.

Zkušební řád NOSEWORK CZ z.s.

Zkoušky se dělí do čtyř směrů. V každém směru je zkouška základní, která je nepovinná a zkoušky 1. až 3. stupně, které na sebe navazují. Ke zkoušce druhého stupně může nastoupit pouze tým, který složil zkoušku prvního stupně příslušného směru. Ke zkoušce třetího stupně může nastoupit pouze tým, který složil zkoušku druhého stupně příslušného směru.

Zkoušku stejné úrovně lze libovolně opakovat.

Maximální počet zkoušek na který může psovod s jedním psem nastoupit v jeden den je:

  • jedna zkouška vyššího stupně (1-3) a jedna zkouška základní
  • 2 zkoušky základní
Maximální počet zkoušek na který může psovod s jedním psem nastoupit v jeden den je:
jedna zkouška vyššího stupně (1-3) a jedna zkouška základní
2 zkoušky základní

Závody mohou být pořádány se zápisem zkoušky, i bez zápisu zkoušky (tato informace bude součástí propozic akce). V případě, že budou pořádány závody bez zápisu zkoušky, není nutné, aby vyhledávání probíhalo podle tohoto zkušebního řádu.

 

Závodit může tým v úrovni složené zkoušky, nebo o stupeň vyšší. Závodit není možné na nižší úrovni, než má tým složenou zkoušku.

 

Škody způsobené psem či psovodem během hledání hradí psovod!

 

Jednotlivé směry noseworku jsou:
NW-N (nature): vyhledávání v přírodních terénech
NW-U (urban): prohledávání prostor, v kterých se nachází věci ponechané člověkem (může se jednat o vybavené místnosti, zahrady s ´harampádím´, skládky a skladiště, parkoviště, zříceniny hradů, náměstí, ulice...)

NW-W (water): vyhledávání ve vodě
NW-D (discrimination): rozlišování v řadách předmětů a osob


Rozsahy jednotlivých zkoušek

NW-N Z, 1,2,3 

NW-U Z, 1,2,3 

NW-W Z, 1,2,3 

NW-D Z,1,2,3

 

 

Všeobecné podmínky

Zkoušky a závody se mohou dělat v průběhu celého kalendářního roku, pouze s ohledem na počasí, nelze je pořádat v případě extrémně vysokých nebo nízkých teplot nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů.

V rámci jedné akce smí psovod nastoupit s více psy. Na stejný druh a stupeň zkoušky však smí nastoupit psovod s více psy pouze po předchozí dohodě s pořadatelem. Ten je povinen v takovémto případě zajistit počet terénů tak, aby s každým psem psovod nastoupil do jiného terénu.

Během jedné akce smí psovod nastoupit s jedním psem na víc druhů zkoušek.

 

Možnost přítomnosti diváků v terénech během závodů či zkoušek je na uvážení rozhodčího, on také určuje vzdálenost diváků od terénu. Dle povahy zkoušky a typu terénu  může omezit jejich počet.

Za přípravu terénu, zajištění dostatečného počtu vzorků  a dokumentaci během akcí NW CZ z.s. zodpovídá vedoucí zkoušek, který musí být rozhodčímu po celou dobu plně k dispozici. Je nutné, aby vedoucí měl dostatek zkušeností v tomto oboru.

Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci.

 

Možnost, že pes bude muset pracovat na vodítku z důvodu specifických podmínek terénu hledání, bude uvedena předem v propozicích akce. Na takovéto akci je možné zapsat jen zkoušky všech typů úrovně Z a všechny úrovně zkoušky typu D.

Háravé feny se mohou zúčastnit, musí se však držet odděleně od ostatních účastníků a v terénech pracují jako poslední. Pokud účastník vstoupí vědomě do prostoru zkoušek s háravou fenou, bude diskvalifikován. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny a feny v druhé polovině březosti se zkoušek nesmí zúčastnit. Všichni psi, kteří se účastní zkoušek a soutěží, musí být klinicky zdraví. Chronicky nemocní či zdravotně postižení psi se mohou zúčastnit, pokud mají potvrzení od veterinárního lékaře, že je to nebolí a jsou způsobilí zúčastnit se akcí tohoto typu. Potvrzení nesmí být starší jak jeden rok a předkládá se k nahlédnutí rozhodčím.

 

Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.Zkoušek ani jiných akcí se nesmí účastnit psi, na kterých byl proveden zákrok podle §4, odst.(1), písm g), zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Hrubé nesportovní chování psovoda nebo agresivní chování psa opravňuje rozhodčího k jejich okamžité diskvalifikaci.

Věk psa: na zkoušky typu Z je minimální věk 10 měsíců, pro zkoušky 1. stupňů je min. věk psa 12 měsíců

 

Rozhodčí: Zkoušky mohou posuzovat pouze kvalifikovaní rozhodčí, kteří mají dostatek odborných zkušeností pro pachové práce tohoto typu. Rozhodčí na akce deleguje výbor Nosework CZ.z.s. Rozhodčímu není dovoleno posuzovat psovody, kteří jsou členy vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým příbuzným. Taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Nesmí posuzovat psy, jejichž je majitelem, popřípadě s nimiž žije ve společné domácnosti v průběhu období jednoho roku před dnem soutěže.

 

Pomocníci: V terénech: 1 pomocník rozhodčího, který měří čas. Vhodný je i další pomocník, který zapisuje, a který řídí pohyb diváků a ostatních účastníků. Pomocníci na diskriminaci rukou : libovolní z řady diváků, či účastníci zkoušek nebo závodů (před použitím v řadě si musí umýt všichni ruce a  je třeba bezpodmínečně  zajistit, aby psovod nevěděl, kde vzorek je).

 

 

Povolené povely: v průběhu zkoušky je povoleno používání a opakování libovolných posunkových a zvukových povelů.

 

Značení vzorků: Je povoleno jakékoliv značení, které neznehodnotí vzorek a/nebo jeho úkryt. Intenzivní hrabání je nežádoucí. Pes se nesmí při hledání dobývat do předmětů v řadách. Převrácení předmětu je důvod k diskvalifikaci. Stejně tak intenzivní dobývání se do jakéhokoliv jiného potencionálního úkrytu.

V případě sporů, incidentů nebo jiných nesrovnalostí, rozhoduje rozhodčí. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a žádný ze soutěžících ho nemůže zpochybňovat nebo toto rozhodnutí napadnout.

 

Prováděcí pokyny: Na začátku zkoušek se všichni účastníci dozví přesný časový limit práce a eventuální tolerovanou odchylku pro určení místa úkrytu. Pořadí psovodů nastupujících na první terén se losuje. Na druhý potom nastoupí v opačném pořadí. Pořadí psovodů na třetí terén určí rozhodčí. Před zahájením práce prvního psa se křížem krážem terénem musí projít min. 2 osoby. Psovod se psem se zdržuje mimo dohled prohledávaného terénu. Po přivolání rozhodčí popíše psovodovi hranice prohledávaného terénu. Před zahájením práce si smí psovod mimo hranice terénu udělat přímé označení na vlastní pachový vzorek.

 

Psovod může během zkoušky kdykoliv opustit prohledávaný prostor pro opětovné nasumování pachu (vyjma úroveň „Z“ ale není možné za nasumování pachu v průběhu  práce odměňovat pamlsky nebo hračkou). Vzorek na nasumování pachu může mít psovod po celou dobu u sebe. Před zahájením práce má psovod cca 5 minut na přípravu strategie hledání. Psovod může vstoupit do prostoru hledání a zjistit např. směr větru.

 

 

Psi mohou pracovat úplně odstrojení nebo s jakýmkoliv obojkem nebo postrojem, kromě ostnatého obojku, elektrického obojku či jiného „ustrojení“, které způsobuje psovi bolest nebo nepohodlí. Zahájení práce oznámí psovod rozhodčímu, od té chvíle začíná běžet časový limit. Nebo se čas spouští ve chvíli, kdy pes překročí hranici terénu. Tým vstupuje do prostoru hledání ze psovodem zvoleného směru.

 

Čas prohledávání v úrovních Z se zastaví ve chvíli, kdy psovod řekne slovo „nález“. Zároveň se slovem „nález“ nebo v nejkratším možném čase psovod ukázáním nebo slovním popisem určí přesné místo nálezu vzorku. 

 

Rozhodčí a pomocníci se mohou libovolně pohybovat v terénu při práci týmu.

 

Psovod se smí terénem pohybovat libovolně, dle vlastního uvážení (pokud není v popisu zkoušky uvedeno jinak –např. NW-D3). Manipulace se psem je povolena v případě, že se jedná o pomoc psu dostat se na méně přístupná místa v terénu ( vyzdvihnutí do výšky apod.), či je to povzbuzení psa během práce, v žádném případě to nesmí být trestání, odtahování či tahání psa někam nebo od něčeho, vyškubávání apod.  V prohledávaném terénu nesmí psovod na nic sahat ani jinak prověřovat potencionální úkryty (např. nohou odkrývat zeminu, listí atp.). Při podezření na snahu pracovat za psa je psovod upozorněn rozhodčím, v případě druhého upozornění je práce ukončena. Každý nález a ukončení  prohledání terénu před vypršením časového limitu  hlásí psovod rozhodčímu.


Zkouška je považována za splněnou pokud pes nalezne všechny ukryté vzorky specifického pachu.
V případě soutěží rozhoduje o pořadí počet nalezených vzorků. Při stejném počtu nalezených vzorků vítězí tým s rychlejším časem.
Za nalezený vzorek je považován takový, jehož nález psovod nahlásí rozhodčímu. Psovod musí místo úkrytu určit přesně a vzorek vyjmout (pokud rozhodčí neurčí jinak). Po nahlášení nálezu již není možné místo dohledávat. V případě nepříznivých pachových podmínek a/nebo těžkých úkrytů (především se jedná o úkryty ve výšce a ve vodě) má rozhodčí možnost určit toleranci (např. za úspěšný nález se považuje okruh 0,5 m od vzorku). Tuto skutečnost musí psovodovi oznámit nejpozději před zahájením práce.


V případě falešného označení (tj. psovod nahlásí rozhodčímu místo, kde se vzorek nenachází) je práce ukončena, stejně tak i při nenalezení všech pachových vzorků (vyjma zkoušek NW-D). Při zkouškách typu NW-D absolvuje tým všechny řady, hodnocení se dozví až po ukončení práce na poslední řadě.
Neudílí se dílčí body, práce je hodnocena pouze našel/nenašel.
Kvůli zajištění stejných podmínek pro všechny se při vyšších zkouškách používají standartní vzorky. Standartní vzorky jsou skořice (velikost 4-8 cm, průměr 0,5 - 2 cm, 1-2 ks) a pomerančová kůra (může být čerstvá i sušená v množství 1/4-1/8 pomeranče, vždy vcelku).

Použité úkryty, které nebudou využité, musí zůstat otevřené tak, aby je další pracující pes mohl dostatečně prozkoumat.

Minimální vzdálenost mezi úkryty je 0,5 m.

 

 

Obecné podmínky pro zkoušky základní (z)
Pes může pracovat na volno, či na vodítku.
U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit hračkou a/nebo pamlsky. Jakékoliv troušení pamlsků na zem v oblasti soutěžního prostoru znamená okamžitou diskvalifikaci.
Typ vyhledávaného vzorku určuje psovod (nemusí se používat standartní vzorky). Se specifickým pachem, který bude na zkoušce používat, je povinen seznámit pořadatele při zasílání přihlášky.
Na zkoušku se psovod dostaví s min. čtyřmi vzorky jím zvoleného specifického pachu, které jsou umístěny v pachově inertní nádobě či sáčku. Ta musí být čitelně popsána jménem psovoda, psa a startovním číslem. Vzorek musí být v maximální velikosti 8 x 3 x 2 cm. Pokud je povahy drolivé musí být umístěn v krabičce s otvory tak malými, aby nedocházelo k troušení vzorku do terénu.

Čas se zastavuje v momentě, kdy psovod ohlásí nález.
Pokud pes vezme v průběhu zkoušky (i po nahlášení nálezu) vzorek do tlamy, musí jej co nejdříve sám pustit, a nesmí se s ním vzdálit o více než 1 metr od místa úkrytu. Psovod jej v tuto chvíli nesmí nijak ovlivňovat. Pakliže vezme vzorek do tlamy a začne jej žvýkat, nebo se s ním vzdálí o víc než 1 metr od místa nálezu, je tým diskvalifikován.


 

NW-Nz (přírodní prostředí, základní stupeň)
Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
1. terén:
-prohledávaná plocha 16 m2 (stejný, přehledný terén - např. posekaná louka, les s popadaným listím...)
-1 pachový vzorek
   Vzorek je umístěn na povrchu,lehce zakrytý prodyšným materiálem, který rovnoměrně pokrývá celou plochu prohledávaného terénu. Vzorek nesmí být zahrabaný (hlínou, pískem...). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. viditelná kupička). Pokud charakter terénu neumožňuje ukrýt vzorek tak, aby nebyl vizuálně zjistitelný, je nutné udělat min. deset dalších falešných úkrytů (kupiček, rozrušeného povrchu atp.).
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.

   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5-10 min (určí rozhodčí dle typu terénu) 
 2. terén:
-prohledávaná plocha 30 m2 (různorodý málo přehledný terén - žádané jsou teréní nerovnosti, pařezy, popadané stromy atp.) 
-1 pachový vzorek
   Vzorek je umístěn na povrchu (může být i částečně zastrčený pod teréní nerovnost, či do díry) . Je žádané využití místních podmínek a různých teréních nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný či umístěný ve výšce. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 10 min 

 
NW-Uz (lidské prostředí, základní stupeň)
Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
-prohledávaná plocha 2 x 16 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s různým harampádím, haly, skládky……)

 - v každém terénu je umístěn 1 pachový vzorek
   Vzorek je umístěn v úrovni +/- 25 cm od podlahy. Je žádané využití místních podmínek - nábytku, přístrojů, stavebního materiálu atp. Vzorek nesmí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku).  Ke vzorku musí být skulinka min. 2 cm2. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 10 min


NW-Wz (voda, základní stupeň)
Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
terény:
-celková prohledávaná plocha je pás o délce 10 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělen do dvou terénů (tekoucí a stojatá voda)
 -v každém terénu je umístěn 1 pachový vzorek
   Vzorek je umístěn ve vodě a je zajištěn tak, aby zůstal na hladině. Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží i libovolné předměty plovoucí ve vodě (listí, odpadky...). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-celkový čas na vypracování je 10 minut

 

NW-Dz (rozlišování, základní stupeň)
Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, dvě předměty. Bude -li psovod prohledávat všechny řady za sebou, či bude-li mezi jednotlivými řadami přestávka určí rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
1. řada:
-řada či kruh deseti identických předmětů (např. květináče, krabičky s dírkami atp.)
 -1 pachový vzorek
      Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min
2. řada:
-řada či kruh deseti pootevřených zavazadel (např. ledvinka, batoh, kufr...)
 -1 pachový vzorek
      Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min
3. řada:
-řada pěti lidí
 -1 pachový vzorek
Pět lidí si dřepne do řady a sevřené dlaně položí na zem, hřbetem ruky nahoru. Jsou tak sevřené, aby vzorek nebyl vidět, ale zároveň tak, aby pes mohl vzorek dobře cítit. Jeden člověk drží vzorek. Vzdálenost mezi jednotlivýma rukama je na šířku ramen. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba určit nejen člověka, ale i konkrétní ruku.
      Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min


Obecné podmínky pro zkoušky prvního stupně (1)
U zkoušek typu D může být pes na volno nebo na vodítku. U typů U,N,W pes pracuje na volno.
U všech typů zkoušek úrovně 1 rozhodčí po nahlášení nálezu musí psovodovi potvrdit  jeho správnost. Poté si u každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou. V případě falešného označení je práce týmu ukončena. Po nálezu rozhodčí nebo pomocník vzorek z úkrytu vyjme a úkryt zůstane otevřený, tak aby se pes mohl snadno přesvědčit o tom, že už tam nic není. 
Na zkouškách prvního stupně se vyhledává jeden vzorek pachu vlastní a jeden standartní (skořice nebo pomerančová kůra).
Standardní vzorky budou dostupné v dostatečném množství od pořadatele zkoušek, není možné použít vzorek svůj.
Psovod určuje, který standardní vzorek na zkoušce použije (jestli skořici nebo pomerančovou kůru).
Se specifickými pachy, které bude na zkoušce používat, je povinen seznámit pořadatele při zasílání přihlášky.
Na zkoušku se psovod dostaví s min. čtyřmi vzorky jím zvoleného vlastního specifického pachu, které jsou umístěny v pachově inertní nádobě či sáčku. Ta musí být čitelně popsána jménem psovoda, psa a startovním číslem. Vzorek musí být v maximální velikosti 8 x 3 x 2 cm. Pokud je povahy drolivé musí být umístěn v krabičce s otvory tak malými, aby nedocházelo k troušení vzorku do terénu.

Pokud pes v průběhu prohledávání vezme pachový vzorek do tlamy, je práce ukončena diskvalifikací.

Pokud se pes v průběhu práce dobývá do potencionálního úkrytu, nebo vzorek zcela odkryje (není podstatné zdali packou nebo čumákem; není podstatné zda-li po či před nahlášením nálezu), je tým taktéž diskvalifikován.

 

 

NW-N1 (přírodní prostředí, 1. stupeň)
Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
1. terén:
-prohledávaná plocha 16 m2 (stejný, přehledný terén - např. pole)
-2 pachové vzorky (vlastní a standardní)
   Vzorek je  lehce (cca 0,5 cm) zahrabaný např. hlínou nebo pískem. Daný materiál musí rovnoměrně pokrývat celou plochu terénu.  Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. viditelná kupička). Pokud charakter terénu neumožňuje ukrýt vzorek tak, aby nebyl vizuálně zjistitelný, je nutné udělat min. deset dalších falešných úkrytů (kupiček, rozrušeného povrchu atp.). Minimální vzdálenost mezi 2 vzorky je 0.5 m.
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.U zkoušky typu N 1. terén, pakliže není možné zajistit dostatečné odvětrání  použitého úkrytu, je nutné pro každého psovoda zajistit terén čistý.
-čas na vypracování 5-10 min (určí rozhodčí dle typu terénu) 
 2. terén:
-prohledávaná plocha 60 m2 (různorodý málo přehledný terén - žádané jsou teréní nerovnosti, pařezy, popadané stromy atp.)
-2 pachové vzorky (vlastní a standardní)
   Alespoň jeden vzorek je umístěn ve výšce 50-60 cm. Je žádané využití místních podmínek a různých teréních nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.Minimální vzdálenost mezi 2 vzorky je 1.5 m.
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 15 min 


NW-U1 (lidské prostředí, 1. stupeň)
Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
-prohledávaná plocha 2 x 25 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s harampádím, haly, skládky...)
 - v každém terénu jsou umístěny 2 pachové vzorky (vlastní a standardní)
Vzorek je umístěn v úrovni +/- 50 cm od podlahy. Je žádané využití místních podmínek - nábytku, přístrojů, stavebního materiálu atp. Vzorek nesmí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku).  Ke vzorku musí být skulinka min. 1 cm2. Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuelně zjistitelné.Minimální vzdálenost mezi 2 vzorky je 1.5 m.
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 15 min


NW-W1 (voda, 1. stupeň)
Prohledávají se dva různé terény.Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut.
-celková prohledávaná plocha je pás o délce 50 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělen do dvou terénů (tekoucí a stojatá voda)
 -v každém terénu jsou umístěny 2 pachové vzorky (vlastní a standardní)
Vzorek je umístěn ve vodě a je zajištěn tak, aby zůstal na hladině. Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží i libovolné předměty, plovoucí ve vodě (listí, odpadky...). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
   Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.Minimální vzdálenost mezi 2 vzorky je 1.5 m.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-celkový čas na vypracování obou terénů je 20 minut


 NW-D1 (rozlišování, 1. stupeň)
Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, dvě předměty.
Ve třech řadách se nachází 6 vzorků, tři vlastní a tři standardní.
V průběhu vypracovávání dané řady se pes může libovolně vracet a znovu prověřovat jednotlivé předměty/osoby. Až po ukončení práce na jedné řadě je umožněno prohledání řady další. K řadám, ve kterých psovod prohledání skončil, se již není možné vracet. Bude -li psovod prohledávat všechny řady za sebou, či bude-li mezi jednotlivými řadami přestávka určí rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
1. řada:
-řada či kruh deseti identických předmětů (např. květináče, krabičky s dírkami atp.), mezery mezi jednotlivými předměty jsou minim. 0.5 m
- počet vzorků 2 ( vlastní a standartní)
Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min
2. řada:
-řada či kruh deseti pootevřených zavazadel (např. ledvinka, batoh, kufr...),mezery mezi jednotlivými zavazadly jsou minim. 0.5 m
 - počet vzorků 2 ( vlastní a standartní)
Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
 Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min
3. řada:
-řada pěti lidí
 - počet vzorků 2 ( vlastní a standartní)
Pět lidí stojí v řadě, sevřené dlaně drží před sebou, hřbetem ruky dopředu. Je potřeba brát v potaz výšku psa, pes musí být fyzicky schopný dlaně očichat.  Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba určit nejen člověka, ale i konkrétní ruku.Mezery mezi jednotlivýma rukama  jsou minim. 0.5 m
      Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min


Obecné podmínky pro zkoušky druhého stupně (2)
U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou či poplácáním. U zkoušek typu D může být pes na volno nebo na vodítku.U typů U,N,W pes pracuje na volno.
Na zkouškách druhého stupně se vyhledávají dva druhy standardních vzorků (skořice a pomerančová kůra).
Standardní vzorky budou dostupné v dostatečném množství od pořadatele zkoušek, není možné používat vlastní.
Pokud pes v průběhu prohledávání vezme pachový vzorek do tlamy, je práce ukončena diskvalifikací.

Pokud se pes v průběhu práce dobývá do potencionálního úkrytu (není podstatné zdali packou nebo čumákem; není podstatné zda-li po či před nahlášením nálezu), nebo vzorek zcela odkryje, je tým taktéž diskvalifikován.


NW-N2 (přírodní prostředí, 2. stupeň)
Prohledávají se dva různé terény, ve kterých jsou umístěny čtyři pachové vzorky v neznámém poměru. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
1. terén:
-prohledávaná plocha 16 m2 (stejný, přehledný terén - např. pole)
-1-3 pachové vzorky
   Vzorky jsou  zahrabány např. hlínou nebo pískem ve hloubce cca 2-2,5 cm. Daný materiál musí rovnoměrně pokrývat celou plochu terénu.  Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. viditelná kupička). Terén je nutné stejným způsobem jako při zahrabávání rozrušit min. na deseti dalších místech.
   Vzorek musí být umístěn min. 15 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 15 min
 2. terén:
-prohledávaná plocha 100 m2 (různorodý málo přehledný terén - žádané jsou teréní nerovnosti, pařezy, popadané stromy atp.)
-1-3 pachové vzorky
   Alespoň jeden vzorek je umístěn ve výšce 90-100 cm. Je žádané využití místních podmínek a různých teréních nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný v hlíně či písku (ale může být ukrytý např. pod listím, mechem atp.). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
   Vzorek musí být umístěn min. 10 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 20 min  


NW-U2 (lidské prostředí, 2. stupeň)
Prohledávají se dva různé terény, ve kterých jsou v libovolném poměru umístěny 4 vzorky. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
-prohledávaná plocha 2 x 36 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s harampádím, skládky,haly.....)
 - v každém terénu jsou umístěny 1-3 pachové vzorky
Vzorek je umístěn v úrovni +/- 75 cm od podlahy. Je žádané využití místních podmínek - nábytku, přístrojů, stavebního materiálu atp. Alespoň jeden vzorek musí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku).  Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
   Vzorek musí být umístěn min. 10 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 20 min


NW-W2 (voda, 2. stupeň)
Prohledávají se dva různé terény. Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
-celková prohledávaná plocha je pás o délce 100 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělen do dvou terénů (tekoucí a stojatá voda)
 -ve dvou terénech jsou v libovolném poměru umístěny 4 vzorky
Vzorek je umístěn ve vodě a je zajištěn tak, aby zůstal max. 5 cm pod hladinou. Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží i libovolné předměty, plovoucí ve vodě (listí, odpadky...). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
   Vzorek musí být umístěn min. 15 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-celkový čas na vypracování obou terénů je 30 minut


NW-D2 (rozlišování, 2. stupeň)
Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, dvě předměty.
Ve třech řadách se nachází čtyři vzorky. Psovod nezná počty vzorků v jednotlivých řadách.
V každé řadě se nachází ukrytý min. 1 předmět oslintaný od psa, 1 předmět s lidským pachem a jídlo (granule, párek, maso...).
V průběhu vypracovávání dané řady se pes může libovolně vracet a znovu prověřovat jednotlivé předměty/osoby. Až po ukončení práce na jedné řadě je umožněno prohledání řady další. K řadám, ve kterých psovod prohledání skončil, se již není možné vracet. Bude -li psovod prohledávat všechny řady za sebou, či bude-li mezi jednotlivými řadami přestávka určí rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
1. řada:
-řada či kruh deseti identických předmětů (např. květináče, krabičky s dírkami atp.)
 -neznámý počet vzorků (1-2)
Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání. Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min
2. řada:
-řada či kruh deseti zavazadel (např. ledvinka, batoh, kufr...)
 -neznámý počet vzorků (1-2)
Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání. Vzorek je umístěn v boční kapse zavazadla. Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min

3. řada:
-řada pěti lidí
 -neznámý počet vzorků (1-2)
Pět lidí stojí v řadě, sevřené dlaně drží před sebou, hřbetem ruky dopředu. Je potřeba brát v potaz výšku psa, pes musí být fyzicky schopný dlaně očichat. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba určit nejen člověka, ale i konkrétní ruku.
      Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 5 min


Obecné podmínky pro zkoušky třetího stupně (3)
U každého nalezeného vzorku je možné psa odměnit slovní pochvalou či poplácáním. U zkoušek typu D může být pes na volno nebo na vodítku.U typů U,N,W pes pracuje na volno.
Na zkouškách třetího stupně se vyhledávají dva druhy standardních vzorků (skořice a pomerančová kůra).
Standardní vzorky budou dostupné v dostatečném množství od pořadatele zkoušek, není možné používat vlastní.
Pokud pes v průběhu prohledávání vezme pachový vzorek do tlamy, je práce ukončena diskvalifikací.

Pokud se pes v průběhu práce dobývá do potencionálního úkrytu (není podstatné zdali packou nebo čumákem; není podstatné zda-li po či před nahlášením nálezu), nebo vzorek zcela odkryje, je tým taktéž diskvalifikován.

 

NW-N3 (přírodní prostředí, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé terény, ve kterých je umístěno 5 pachových vzorků v neznámém poměru. Jeden prohledávaný terén je prázdný.
Ve všech terénech jsou kromě pachových vzorků ukrytá i negativa - v každém terénu min. 1 předmět oslintaný od psa, 1 předmět s lidským pachem a jídlo (např. granule, párek, maso...). Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.
1. a 2. terén:
-prohledávaná plocha 2 x 100 m2 (různorodý málo přehledný terén - žádané jsou teréní nerovnosti, pařezy, popadané stromy atp.)
-v každém terénu 0-4 pachových vzorků
   Alespoň jeden vzorek je umístěn ve výšce 130-140 cm. Je žádané využití místních podmínek a různých teréních nerovností. Vzorek nesmí být zahrabaný v hlíně či písku (ale může být ukrytý např. pod listím, mechem atp.). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
   Vzorek musí být umístěn min. 15 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 20 min /každý terén 
3. terén:
-prohledávaná plocha 16 m2 (stejný, přehledný terén - např. pole)
-0-4 pachové vzorky
   Vzorky jsou  zahrabány např. hlínou nebo pískem, min. jeden vzorek je ve hloubce cca 5 cm. Daný materiál musí rovnoměrně pokrývat celou plochu terénu.  Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuelně zjistitelné (např. viditelná kupička). Terén je nutné stejným způsobem jako při zahrabávání rozrušit min. na deseti dalších místech.
   Vzorek musí být umístěn min. 30 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 20 min
 
NW-U3 (lidské prostředí, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé terény, ve kterých je umístěno 5 pachových vzorků v neznámém poměru. Jeden prohledávaný terén je prázdný.
Ve všech terénech jsou kromě pachových vzorků ukrytá i negativa - v každém terénu min. 1 předmět oslintaný od psa, 1 předmět s lidským pachem a jídlo (např. granule, párek, maso...).Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.

-prohledávaná plocha 3 x 36 m2 (místnosti s nábytkem, dvorečky s harampádím,skládky,haly...)
 - v každém terénu je umístěno 0-4 pachové vzorky
Vzorek je umístěn v úrovni +/- 100 cm od podlahy. Je žádané využití místních podmínek - nábytku, přístrojů, stavebního materiálu atp. Alespoň jeden vzorek musí být úplně ukrytý (např. v zavřeném šuplíku).  Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné.
   Vzorek musí být umístěn min. 10 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování 20 min na každý terén


NW-W3 (voda, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé terény, ve kterých je umístěno 5 pachových vzorků v neznámém poměru. Jeden prohledávaný terén je prázdný.
Ve všech terénech jsou kromě pachových vzorků ukrytá i negativa - v každém terénu min. 1 předmět oslintaný od psa, 1 předmět s lidským pachem a jídlo (např. granule, párek, maso...).Minimální přestávka na odpočinek mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 30 minut.

-celková prohledávaná plocha je pás o délce 120 m a šířce 1 m, který je v libovolném poměru rozdělen do třech terénů (tekoucí a stojatá voda)
 -v každém terénu jsou umístěny 0-4 pachové vzorky
Vzorek je umístěn ve vodě a je zajištěn tak, aby zůstal max. 5 cm pod hladinou. Prohledává se pás pobřeží. K ukrytí vzorku mohou být využity nerovnosti pobřeží i libovolné předměty, plovoucí ve vodě (listí, odpadky...). Vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné (např. jediná plovoucí věc na jinak čisté hladině).
   Vzorek musí být umístěn min. 15 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-celkový čas na vypracování všech terénů je 45 minut


 NW-D3 (rozlišování, 3. stupeň)
Prohledávají se tři různé řady. Jedna je tvořena lidmi, dvě předměty.
Ve třech řadách se nachází pět standardních vzorků. Psovod nezná počty vzorků v jednotlivých řadách. Jedna řada je prázdná.
V každé řadě se nachází ukrytý min. 1 předmět oslintaný od psa, 1 předmět s lidským pachem a jídlo (granule, párek, maso...).
Rychlost průchodu řadou určuje psovod. K předmětům/osobám, které pes již prověřil, se není možné vracet. Je tedy umožněn pouze jeden průchod každou řadou. Až po ukončení práce na jedné řadě je umožneno prohledání řady další. Bude -li psovod prohledávat všechny řady za sebou, či bude-li mezi jednotlivými řadami přestávka určí rozhodčí před zahájením práce prvního týmu.
1. řada:
-řada či kruh deseti identických předmětů (např. květináče, krabičky s dírkami atp.)
 -neznámý počet vzorků (0-4)
Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování není omezen
2. řada:
-řada či kruh deseti zavazadel (např. ledvinka, batoh, kufr...)
 -neznámý počet vzorků (0-4)
Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
-čas na vypracování není omezen
3. řada:
-řada pěti lidí
 -neznámý počet vzorků (0-4)
Pět lidí stojí v řadě, sevřené dlaně drží před sebou, hřbetem ruky dopředu. Je potřeba brát v potaz výšku psa, pes musí být fyzicky schopný dlaně očichat. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba určit nejen člověka, ale i konkrétní ruku.
      Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem hledání.
   Úkryty mohou být po každém psovi měněny.
--čas na vypracování není omezen

 

Tento ZŘ byl schválen výborem Nosework CZ z.s. dne 1.12.2014.

 

 

Poslední revize a doplnění 11.7.2016