Stanovy Nosework CZ z.s.

STANOVY

„Nosework CZ z.s.“

Článek I

Název spolku

,,Nosework CZ z.s.“ (dále jen spolek).

Článek II

Sídlo spolku

Zelená 233, 530 03 Pardubice

Článek III

Účel spolku

Spolek je dobrovolným sdružením příznivců sportu zvaného Nosework. Účelem spolku je trénink a rozvíjení přirozených schopností psů. Posláním spolku je vzdělávání členů v tomto oboru kynologie jakožto zájmové volnočasové aktivity, organizace školení, soustředění a závodů  Nosework v České republice, propagace pozitivní metodiky při trénování psů. Veškerá činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláním FCI.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

 1. Dovoz, propagace a  provozování sportu pro psy  Nosework v České republice
 2. Stanovení pravidel pro soutěže v ČR
 3. Spolupráce se zahraničními organizacemi pro tento sport
 4. Vzdělávání členů spolku v oboru Nosework
 5. Spolek  zastupuje zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje jejich spolupráci s jinými organizacemi. Předkládá svým členům aktuální informace prostřednictvím internetu nebo jiným odpovídajícím způsobem.

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy spolku, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce. Státní příslušnost není rozhodující.
 2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

 

 1. Práva člena spolku:
 • podílet se na činnosti spolku,
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 • volit orgány spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

 1. Povinnosti člena spolku:
 • dodržovat stanovy spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
 • platit členské příspěvky. 
 •  
 1. Členství spolku zaniká
 • předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku
 • vyloučením
 • nezaplacením členských příspěvků
 •  
 1. Vyloučit člena lze:
 • Dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena spolku
 • Pro opětovné porušení povinností člena klubu závažnějšího rázu
 • Pro  porušování Zákona na ochranu zvířat
 •  

O vyloučení řádného člena ze spolku rozhoduje výbor spolku; proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí výboru spolku. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze spolku.
Zrušení členství pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu provádí výbor spolku.Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.

Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

 

 1. Výbor spolku může navrhnout členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj Noseworku. O jeho udělení rozhoduje členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
 2.  Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, místopředseda a člen výboru) a je volen členskou schůzí  veřejnou volbou na období 4 roky.
 2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
 3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
 4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
 5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
 1. dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 1. V případě zániku spolku je nutné majetkové vypořádání.

Článek X

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
 3. V případě, že některé ustanovení stanov spolku se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Spolku touto skutečností nedotčena.

 

V Pardubicích dne 20.10.2014